Omsorgstandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til omsorgstandpleje
Det er Kommunens visitatorer, der visiterer til omsorgstandpleje. De vurderer behovet for omsorgstandpleje / tandpleje i hjemmet på samme måde, som de vurderer behov for fx hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Visitators vurdering er en helhedsvurdering, der er konkret, individuel og begrundet.

Borgeren kan fx komme i betragtning til omsorgstandpleje hvis:

  • han/hun har et fysisk handicap, der nedsætter førligheden og evnen til at benytte almindelige tandplejetilbud,
  • han/hun har et psykisk handicap, der gør det vanskeligt at benytte de eksisterende tandplejetilbud.

Det er desuden et krav, at borgeren skal være fyldt 18 år og har folkeregisteradresse i Faxe Kommune.

Hvis du har brug for at vide mere om muligheden for at få omsorgstandpleje, kan du rettes henvendelse til vores to visitationsenheder. Visitation Handicap, hvis du har et vidtgående fysisk eller et psykisk handicap, og ellers til Visitation Pleje:

Visitation Handicap,
Telefon: 56 20 30 00
Mandag – fredag: 08.30 – 09.30

Visitation Pleje,
Telefon: 56 20 34 30
Mandag – torsdag: 08.00 – 09.00 og 13.30 – 14.30
Fredag: 08.00 – 09.00 og 12.00 – 13.00

Plejepersonalet kan hjælpe med at udfylde ansøgningsblanketter og formidle kontakten til visitationen.

Senest ti dage efter borgeren har haft besøg af en visitator, vil han/hun modtage en skrift afgørelse. Hvis borgeren bevilges omsorgstandpleje, vil han/hun inden to måneder modtage eller blive indkaldt til det første besøg. Omsorgstandplejen tilrettelægges efter borgerens behov, med minimum en konsultation om året. Visitationen sker for et år ad gangen.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen.

Omsorgstandpleje eller specialtandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen. Læs mere om specialtandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.